Š. m. spalio 4 d. įvyko NVO Programos Lietuvoje finansuojamo projekto „NVO tinklas Romų bendruomenei įgalinti“ informacinis renginys, kurio metu projekto vadovė, Lietuvos vaikų fondo direktorė Romualda Navikaitė pristatė susirinkusiems projekto tikslą ir uždavinius, numatomus artimiausius renginius.

Projekto partneriai – Lietuvos vaikų fondas, Lietuvos moterų draugija ir VšĮ Romų visuomenės centras. Projektas truks 12 mėnesių. Ypatingas dėmesys numatomas NVO, dirbančių su Romais, tinklo plėtrai ir jo formalizavimui, Romų NVO įgalinimui, šių organizacijų lyderių ir aktyvesnių romų bendruomenės narių lyderystės ugdymui. Netiesioginė tikslinė grupė yra Lietuvos institucijų ir savivaldybių darbuotojai, politikos dalyviai ir politiniai sprendimų priėmėjai, kurie bus pakviesti dalyvauti renginiuose, supažindinami su gerąja praktika integracijos srityje.

Informaciniame projekto renginyje dalyvavo Kultūros ministerijos Tautinių mažumų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Sluško.