Lietuvos vaikų fondas  – vienas seniausiai gyvuojantis ir jau daugiau negu 30 metų dirbantis labdaros fondas. Jo sėkmę lemia tai, kad jis dirba su Lietuvos vaikais ir šeimomis, kuriems teikia įvairias socialines paslaugas bei adaptuoja Lietuvoje įtvirtinamas įvairias naujas, moksliniais tyrimais, paremtas metodikas ir metodus :2001 m. iš Vokietijos perimta ir pradėta taikyti produktyvaus mokymosi, 2012 m. iš Nyderlandų perimta ir pradėta taikyti ,,Aflatoun” programa, 2017 m. iš Vokietijos perimta mediacijos programa ir kt.

Nuo pat įsteigimo 1988 m. Lietuvos vaikų fondas inicijavo ir  rėmė alternatyvios vaikų globos formos institucinei globai atsiradimą Lietuvoje ir kartu su 12 tuometinių savivaldybių administracijų įkūrė 14 šeimyninių vaikų globos namų – šeimynų .Būtent šio  Fondo pagalba susikūrė įvairios bendrijos: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis“, gausių šeimų bendrija ,,Vilniaus šeimyna“ ir kitos.

Nuo 1993 m. iki 1995 m. Fondas bendradarbiavo su Krikščioniškuoju vaikų fondu (Ričmondas, JAV) – dabar ChildFund International. Pagal jų turimą patirtį pradėtos individualių vaikų rėmimo programos – „Šeimynos“, „Šeimos Lietuvos vaikams“ ir „Viltis“. Paramą per minimą laikotarpį gavo daugiau 500 vaikų. KVF finansavimą 1995 m. nutraukė, tačiau Fondas jau buvo užmezgęs ryšį  su  Lietuvos našlaičių globos būreliu „Saulutė“ (Čikaga, JAV)  Per 30 metų remiant „Saulutei“ paramos sulaukė per 460 vaikų. Daugelis vaikų remiami keletą metų.

Nuo pat įsteigimo, Fondas intensyviai dirbo su tautinių mažumų vaikais. Ypač daug dėmesio skyrė romų bendruomenės integracijai į valstybės gyvenimą. 1998 m. Vilniaus m. savivaldybei skyrus žemės sklypą Romų bendruomenės pastato statybai – Fondas kartu su partneriais dalinai finansavo centro statybą, 2000- 2002 m. su partneriu iš Prancūzijos pirmieji Lietuvoje pradėjo teikti socialines paslaugas romų bendruomenei, įdarbino romų bendruomenės atstovus mokytojų padėjėjais, pradėjo ikimokyklinį romų vaikų ugdymą ir kitas paslaugas. Fondas 2000 m. kartu su partneriais įsteigė viešąją įstaigą Romų visuomenės centras. Fondas kartu su 7 Lietuvos ir 5 tarptautiniais partneriais 2004- 2008 m.  įgyvendino inovatyvų EQUAL  projektą. Didelis dėmesys buvo skiriamas projekto dalyvių  kompetencijoms plėtoti.

Lietuvos vaikų fondas 2016 m. su Trakų švietimo centru ir Lietuvos edukologijos universitetu organizavo Švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, vykdydamas  Europos Ekonominės Erdvės studijų programos projektą. Projekto metu išversti ir išleisti ,,Aflatoun” programos vadovėliai, skirti Europos žemyno vaikams: 3-6 metų, 7-14 m. ir Neformalaus ugdymo vadovai.

Lietuvos vaikų fondas kartu su partnerių organizacija AFLATOUN INTERNATIONAL  bei 18 kitų šalių organizacijomis plėtoja ,,Aflatoun’’ taikymą Europoje (,,ES Erasmus +” programos lėšomis). Šiuo metu ,,Aflatoun” plėtrą vykdo dvi  programos regioninės trenerės. 2016 metais birželį Švietimo ir mokslo ministerijoje organizuotame renginyje ,,Aflatoun” programos plėtra šalyje analizuota, dalyvaujant ,,Aflatoun” sekretoriato Europos ir Centrinės Azijos šalių programų vadovei Ketevan Sulava.

2017 m. Lietuvos vaikų fondo įdirbio dėka socialinio ir finansinio raštingumo programa ,,Aflatoun“ buvo įvertinta  Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir regioninė trenerė Loreta Trakinskienė buvo pakviesta adaptuoti programą ikimokyklinio, pradinio ugdymo ir socialinio darbo studentams. Šio atvejo analizė (V. Juškienė, 2017) parodė, kad studentai labai teigiamai vertino ,,Aflatoun” programą ir jos pritaikomumą praktikoje. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete tęsiamas mokymas pagal ,,Aflatoun” programą.

2017 m. rugpjūtį parengta 10 trenerių viename iš  didžiausių Lietuvos miestų – Alytuje. Šiuo metu Alytuje ,,Aflatoun“ programoje dalyvauja 1150 vaikų, kurie mokosi šešiose miesto mokyklose. Ši novatoriška programa patraukė vaikus ir jie noriai dalyvauja savęs pažinimo, finansinio raštingumo, socialinių įgūdžių ugdymo veiklose.

Lietuvos vaikų fondas įvaldė novatoriškų socialinės inžinerijos sprendimų sklaidą valstybės lygiu, geba inicijuoti institucinius pokyčius, taip pat teikti kitoms organizacijoms metodinę pagalbą. 2012-2015 m. sėkmingai įvykdytas projektas ,,Ugdymas karjerai“ įtraukė 182 socialinės rizikos ar likusius be tėvų globos vaikus (nuo 16 metų) bei esamus ir buvusius vaikų socialinės globos namų, specialiųjų internatinių mokyklų auklėtinius (16-29 metų). Projekto sėkmės istorija buvo įvertinta „Žingsniai 2014“ apdovanojimu.

Pastaruoju metu Lietuvos vaikų fondas įgyvendina du ESF lėšomis finansuojamus projektus „Vyresnio amžiaus žmonių socialinė integracija“ (Nr.08.3.2-ESFA-K-415-01-0002) ir „Sėkmingos karjeros akademija“ (Nr.08.3.1-ESFA-K-413-01-0015) Vilniaus apskrityje.

Lietuvos vaikų fondo steigėja ir  direktorė su komanda fonde dirba nuo pat jo įsteigimo. Tai pagrindinė kūrybinė, organizacinė ir vykdomoji komanda, kuriai paklūsta ES projektai, tarptautiniai ryšiai, naujausios programos, skirtos vaikų aplinkos puoselėjimui, šeimų gerovės kūrimui ir tautinių mažumų integracijai. Lietuvos vaikų fondo ženklas – tai lyg kokybės emblema, kuria pažymėti ryšiai pristato mūsų valstybę Europoje ir už Atlanto.

Sėkmingų iniciatyvų ir gražios  pradėtų darbų tąsos.